STADGAR

Stadgar

Årsmötet den 25 maj. Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till årsavgift samt valnämndens förslag:

Styrelsens förslag till årsavgiften är att den hålls oförändrad.
– Klicka här för att se >> Årsmötets presentation

Handelshögskolans i Göteborg Alumniförening har till syfte

 • att erbjuda mötesplats för Handelshögskolans alumner och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och  kamratlig samvaro.
 • att värna om Handelshögskolan vid Göteborgs Universitets grundutbildning och vidareutbildningar.
 • att samarbeta med och stödja Handelshögskolans i Göteborg Studentkår.

Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar, studerandemedlemmar och hedersmedlemmar.

Ordinarie medlemmar
Till ordinarie medlem av föreningen kan antas den som har studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet efter 1971 eller Handelshögskolan i Göteborg 1923-1971.

Studerandemedlemmar
Studerande vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Hedersmedlemmar
En person som anses vara förtjänt av att vara hedersmedlem utses till detta efter enhälligt förslag av styrelsen och beslut av årsmöte.

Medlem erlägger årligen medlemsavgift. Dennas storlek för nästkommande kalenderår fastställs av årsmötet. För studerandemedlem utgår reducerad avgift som fastställs av årsmötet. Ständig medlem erlägger det engångsbelopp som årsmötet fastställer. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.

Medlem som trots anmaning inte inom stadgad tid erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Årsmötet kan utesluta medlem efter enhälligt förslag av styrelsen. För sådant beslut krävs stöd av minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

För att uppfylla föreningens syfte skall bland annat följande förekomma

 • sammankomster med såväl sociala som kunskapshöjande inslag, samt kompetensutbyte.
 • utge matrikel över medlemmarna.

Ordinarie årsmöte skall hållas före den 1 juni. Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske skriftligen eller genom mail och utsändas senast två veckor i förväg. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år, styrelsens förslag till årsavgift samt valnämndens förslag skall från samma tidpunkt hållas tillgängliga genom styrelsens försorg.

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2.  Val av två justeringsmän
 3. Val av sekreterare
 4. Årsmötets behöriga utlysande
 5. Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsår
 6. Revisionsberättelse för senaste räkenskapsår
 7. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel alternativt behandling av förlust
 8. Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9. Årsavgift till föreningen för kommande kalenderår
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11. Val av styrelseordförande och vice ordförande
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Anmälan av två styrelseledamöter utsedd av Handelshögskolans i Göteborg studentkår
 14. Val av två revisorer och två suppleanter
 15. Val av fyra ledamöter i valnämnd
 16. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild medlem skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid mötet senast en månad före årsmötet

Ordförande och vice ordförande väljes för en mandattid om ett år. Övriga ledamöter väljes för en mandattid om två år varvid halva antalet ledamöter står för omval. Studerandeledamot utses för en mandattid om ett år.

Om anledning därtill föreligger kan styrelsen inkalla extra årsmöte. Om minst 20 medlemmar så påfordrar är styrelsen skyldig inkalla sådant möte. Kallelse till extra årsmöte skall utsändas per post eller mail minst två veckor i förväg och innehålla redogörelse för den eller de frågor som kräver behandling av årsmötet. Andra ärenden än de som anges i kallelsen får inte förekomma vid mötet.

Vid årsmöte äger varje närvarande medlem som erlagt årsavgift en röst. Rösträtt kan endast utövas genom personlig närvaro vid årsmötet.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal vid personval sker avgörandet genom lottning.

Föreningens styrelse består av Ordförande, vice ordförande och ytterligare lägst 7 och högst 13 ordinarie ledamöter. Av de ordinarie ledamöterna  skall två ledamöter  vara studerande vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet utsedda av Handelshögskolans i Göteborg studentkår.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter så påfordrar. Styrelsen är beslutsför då minst sex av dess ledamöter är närvarande. För beslut krävs enkel majoritet och minst hälften av styrelseledamöterna närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. För beslut avseende medelsförvaltningen krävs 2/3 majoritet.

Valnämnden består av fyra ordinarie ledamöter. Därutöver ingår föreningens ordförande som adjungerad ledamot. Valnämnden skall till nästa års ordinarie årsmöte framlägga förslag till styrelse och övriga funktionärer med undantag för ledamöter i valnämnden.

Styrelsen utser firmatecknare.

Räkenskapsår är kalenderår.

Före den 15 mars skall föreningens räkenskaper för föregående år vara avslutade varvid räkenskapshandlingar, årsredovisning och protokoll överlämnas till revisorerna för granskning. Granskningen, som skall utföras enligt god revisionssed, skall omfatta föreningens årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning. Revisorerna skall senast den 15 april avlämna revisionsberättelsen.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande årsmöten
med ett tidsmellanrum om minst tre veckor. Ett av årsmötena skall vara ordinarie.

Beslutet kräver vid båda årsmötena stöd av minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

Förslag om ändring skall i sin fulla lydelse vara angivet i kallelserna.

För beslut om föreningens upplösning fordras samstämmiga avgöranden med stöd av minst tre fjärdedelar av avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid föreningens upplösning skall hela behållningen tillfalla Stiftelsen Axel Adlerberts minnesfond. Skulle denna vara upplöst skall tillgångarna användas för ändamål som står i överensstämmelse med Axel Adlerberts intentioner så som dessa kommit till uttryck i statuterna för Stiftelsen Axel Adlerberts Minnesfond.