Skattedagen 2014

Skattedagen 2014 i regi av Grant Thornton  

Återigen under en förmiddag i sista hälften av november är Bergakungen, biopalatset i Göteborg, arenan för Grant Thorntons Skattedag. Skattedagens presentationsmaterial finns tillgänglig på http://www.grantthornton.se/skattepresentation .

Inför det kommande året är det om möjligt ännu färre nyheter än vanligt vilket har att göra med att vår nya regering inte har fått klart eller klartecken på vad de vill göra när det gäller skatter. Vi var trots det många som tagit chansen till att uppdatera vårt mer eller mindre professionella kunnande vad gäller skattefrågor.

  1. Nyheter i budgetpropositionen
  2. Vad är på gång
  3. Ställningstagande och rättsfall 2014
  4. Mervärdesskatt
  5. 3:12-regler
  6. Företagarens viktigaste skattefrågor

 

Här följer några guldkorn, reflektioner etc. från varje avsnitt men först ett stort tack till Grant Thornton för en givande förmiddag!

Nyheter i budgetpropositionen
Inga stora förändringar är aviserade. Budgetpropositionen innehåller bland annat förslag om sänkt skatt för pensionärer, avtrappning av jobbskatteavdaget och justering av brytpunkterna för statlig inkomstskatt. Den särskilda löneskatten för äldre höjs med 5,6% från nuvarande 10,21% till 15,81S%. Förslag finns att ta bort nedsättning av socialavgifterna för unga och begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande. Det senare togs ju fram av förra regeringen så det väl högst troligt att det går igenom. Slopad skattereduktion för läxhjäp och halvering av RUT-avdraget är andra förslag. Men något förslag om motsvarande åtgärd gällande ROT-avdrag finns naturligtvis inte för då skulle det ju drabba riktigt arbete eller hur nu den nuvarande regeringen tänker.

På gång
Vidare finns det förslag/utredningar om hur man på olika sätt kommer att försvåra för företag att utnyttja räntekostnader som ett led i skatteplanering. Således kommer troligen räntekostnader bara kunna kvittas vs finansiella intäkter.

SOU 2014:68 syftar till att göra det lättare för enskilda näringsidkare och handelsbolag. För närvarande finns det möjlighet att avsätta pengar på upp till 6 olika fonder och förslaget är att 4 av dem ersätts med en företagsfond och de övriga två (periodiseringsfond och negativ räntefördelning) slopas.

De som äger en fastighet som inköptes före 1996 kommer troligen att kunna använda sig av 1996 års taxeringsbelopp om detta är högre än anskaffningsvärdet.  

Ställningstagande och rättsfall under 2014
Det finns funderingar om att förmånsbeskatta innehav av mobiltelefon som inte är nödvändig att ha utanför ordinarie arbetsplats. Bedömning ska göras för varje del i abonnemanget dvs. fria samtal, sms, surf etc. Många frågetecken kring om detta praktiskt kan genomföras.

Man önskar beskatta användandet av bitcoins och mellanskillnaden mellan omkostnadsbeloppet och värdet ska tas upp som kapitalvinst. Låter som ett skämt men det är faktiskt sant.

Det finns två olika ställningsstagande om var ersättning av försäljning av verksamhet som kräver etableringsrätt ska beskattas. I AB som driver verksamheten eller hos individen som innehar etableringsrätten? Det trixiga är att etableringsrätten är personlig och överlåtelse kräver nytt beslut från Landstinget. SKV har inte kommit med något beslut än.  

Mervärdesskatt
Eva Velin delade med sig av nyheterna på området. En av de mer intressant nyheterna rör de som importerar varor från länder utanför EU då Tullverket(TV) inte längre ska påföra momsen utan det skall skötas av Skatteverket. Dock kommer TV även fortsättningsvis att bestämma momsvärdet. Importmomsen ska framgent deklareras på samma sätt som för import från EU-land. Träder i kraft vid årsskiftet.

Kosmetisk plastikkirurgi som inte omfattas av begreppet sjukvård kommer att bli momspliktig.

Förslag finns om förhöjd beloppsgräns för förenklad faktura. Nu är gränsen 2000 och den förslås höjd till 4000. En faktura måste idag innehålla upp till 16 olika uppgifter och en förenklad endast 4-6 uppgifter. Det innebär att ett kvitto för inköp av varor i butik idag inte får överstiga 2000 för att näringsidkaren ska kunna dra för kostnad. Om kvittot överstiger gränsvärdet måste det innehålla fullständiga uppgifter exempelvis till vem som den ställs till.

Sedan januari i år är det lättare för hyresvärd att bli frivilligt skattskyldig dvs att ta ut moms om hyresgästen är momsregistrerad.

Våra nuvarande 3:12-regler
Det finns inget nytt om 3:12-reglerna utan vi fick en repetition av förra årets dragning. Om de nya reglerna har som bekant det skrivits spaltmeter om och allra mest om de som skrikit mest och känner sig förfördelade. Men faktum är att de nya reglerna är fördelaktigare än dagens regler för det stora flertalet. Det är fortfarande viktigt att känna till att 3:12-reglerna reglerar vad som får beskattas som kapital respektive tjänst. Nu premieras uttag av lön eftersom det endast är lönutbetalningsunderlag som klarar gränsvärden som är utgångspunkten för hur mycket ägaren/ägarna kan ta ut som utdelning. Klarar man gränsvärdet får man ta ut 50 % som utdelning och en sådan utdelning av kapital beskattas med 20 %. En krona fel vs. gränsvärdet innebär att regeln inte kan tillämpas. Dessutom krävs att alla som vill ha del kakan har minst 4 % av aktierna.

Nuvarande regler när det gäller ägarskifte gör att det är enklare och mer förmånligt att sälja till extern köpare än att göra ett ägarskifte till närstående. Översyn är initierad.

Skattefrågor
Genomgång kring fördelarna kring holdingbolag. De omfattar bl.a. riskminimering och hur man f.n. gör ett skatteeffektivt upplägg. Vidare fick vi en snabb genomgång om hur man på bästa sätt löser ut en kompanjon.

Ann Margreth Hellberg

Länkar: www.grantthornton.se och http://www.grantthornton.se/skattepresentation