Skatteförslag i budgetpropositionen

Frukostföredrag

  Ann-CharlotteMaria-Kornberg
Ann-Charlotte Ljung, Maria Kornberg BDO

BDO:s presentationsbilder föredraget.

Sammanfattning av de viktigaste ändringarna.

Skatt på arbete

Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga
Arbetsgivaravgifterna för unga uppgår under perioden 1 augusti 2015 till 30 juni 2016 till 25,46 procent. Därefter slopas nedsättningen helt.

Avtrappning av skatteavdraget
Jobbskatteavdraget trappas av för arbetsinkomster över ca 50 000 kronor/månad 2016. Jobbskatteavdraget är därmed helt avtrappat för arbetsinkomster över ca 123 300 kronor/månad (vid genomsnittlig kommunalskattesats).

Begränsad uppräkning av gränsen för statlig inkomstskatt
Den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2016 räknas inte upp. Uppräkningen av den nedre skiktgränsen för 2017 bör begränsas till konsumentprisindex plus en procentenhet.

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande
Helt slopad avdragsrätt för privat pensionssparande från 2016.

Särskild löneskatt för äldre
Den särskilda löneskatten för de som är äldre än 65 år blir 15,81 % (idag 10,21 %) 1 januari 2016.

ROT och RUT

RUT
Matlagning och bartendertjänster ska inte omfattas av RUT-avdraget. RUT-avdraget för städarbete eller annat rengöringsarbete ska endast omfatta enklare arbete samt flyttstädning och inte tjänster som poolrengöring. Taket för RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per person och år för dem som inte har fyllt 65 år vid årets ingång.

ROT
Subventionsgraden vid köp av ROT-tjänster från ett företag och när en anställd får ROT-tjänster som förmån sänks från 50 procent till 30 procent. Ändringen gäller även de som är äldre än 65 år.

Skatt på kapital

Höjd beskattning för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
Schablonavkastningen vid sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonavkastningen ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter
Avdragsrätten för förvaltningsutgifter i inkomstslaget kapital slopas 2016.

Ändrade bestämmelser om investeraravdrag
Schablonavkastningen vid sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. Schablonavkastningen ska dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.

Skatt på energi

Höjd skatt på drivmedel
Höjd energiskatt på bensin, dieselbränsle och för vissa biodrivmedel. För bensin höjs energiskatten med 48 öre per liter och för dieselbränsle med 53 öre per liter exklusive mervärdesskatt. Jord- och skogsbruket föreslås få en treårig nedsättning av koldioxidskatten med 27 öre per liter utöver kompensationen för de föreslagna skattehöjningarna för diesel.

Skatt på välgörenhet

Skattereduktionen för gåvor
Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet slopas den 1 januari 2016.

Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning
Ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet med försäljning av skänkta varor ska vara skattefri

Förbättrad effektivitet inom skatteområdet

Arbete för att bevara skattebasen.
OECD har i sitt så kallade BEPS-projekt (Base Erosion and Profit Shifting) identifierat ett antal huvudfaktorer som bör ses över för att hindra erosion av skattebaser och förflyttning av skattemässiga intäkter till lågskatteländer.

Höjda förseningsavgifter
Försenad deklaration privatperson från 1 000 kr till 1 250 kr Försenad deklaration aktiebolag från 5 000 kr till 6 250 kr. Det kommer även att bli höjda kontrollavgifter.

Personalliggare inom byggbranschen
Det blir nya regler för personalliggare och oannonserade kontrollbesök inom byggbranschen. Syftet är att minska förekomsten av svartarbete och skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen.

Skattetillägg och dubbelbestraffning
Det pågår utredning hur man skall hantera denna problematik.

Annat som är på gång
– Nya ränteavdragsbegränsningsregler?
– Översyn av mervärdesskattelagen
– Ökat krav på kassaregister samt redovisning av på individnivå arbetsgivardeklaration (prel.skatt och sociala avgifter)
– Reklamskatt
– 3:12-utredningen
– Paketering av fastigheter

Vid pennan Bo R.