Eva Halvarsson – Andra AP-Fonden

Torsdagslunch

Eva20Halvarsson190158
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden

Uppdraget för Andra AP-fonden är att skapa ”guld och gröna skogar”. Guldet står för en god avkastning och de gröna skogarna för långsiktighet och att investera på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

  • Hur skapar man en långsiktig strategi för att ge god avkastning på ca 300 mdkr i en orolig börstid?
  • Hur tar man hänsyn till utvecklingen inom demografi, samhällsekonomi och kapitalmarknaderna?
  • Hur ser det praktiska arbetet ut med att förvalta 300 mdkr?

Kort om andra AP-Fonden
– en av Europas största pensionsförvaltare
– förvaltar drygt 300 miljarder
– 65 personer arbetar på AP2 i Göteborg
– startades upp 2001
– uppdrag: skapa en bra avkastning till en rimlig risk, inte vara ett politiskt verktyg, ta hänsyn till miljö och etik (utan att det ska påverka avkastningen negativt)

Pensionssystemet
pensionspyramiden
allmannapensionen

Allt färre ska försörja allt fler, vi lever längre. År 2000 fanns det 3,5 yrkesarbetande per pensionär. År 2040 förväntas det vara 2,5 yrkesarbetande per pensionär.

Generationsneutralitet – alla generationer ska behandlas lika
En väldigt viktig del i AP2:s uppdrag, ingen generation får missgynnas på bekostnad av en annan.

AP-fondens tillgångar
portfolj
AP2 har under de senaste åren gått från noterade till onoterade tillgångar, från utvecklade marknader till tillväxtmarknader och från fondinvesteringar till att sätta upp egna bolagskonstruktioner ihop med andra partners.

Vad AP2 gör
– Mycket arbete går till att konstruera portföljen
Många på AP2 arbetar med ALM – moddellerar utefter ett 30-årigt perspektiv, med en massa olika scenarios för att se hur man kan skapa en portfölj med de bästa tillgångarna utifrån hur pensionssystemet beräknas förändras. De viktigaste parametrarna är demografin. Hur många föds?, hur länge lever vi?, hur många är sysselsatta? Ju fler som är sysselsatta i Sverige desto bättre.
– Aktiv förvaltning inkl investeringar i onoterade tillgångar
– Risk- och avkastningsanalys – Försöker vara bättre än de index som de i placerar i.
– Affärsstöd – extremt betydelsfull för allt AP2 gör.
– Ägarfrågor, hållbarhet, kommunikation, HR, juridik

Mål för verksamheten
● En långsiktig genomsnittlig årlig real avkastning på 4,5%
● Genomsnitt 5 år: 7,8% (8,0%)
● Genomsnitt 10 år: 4,8% (5,7%)

En väldigt viktig jämförelseparameter är inkomstindex, vilket är det som pensionerna räknas upp med. Viktigt att AP2 kan leverera en bättre avkastning än det. Inkomstindex har stigit med 3 % under den här tiden.

Hållbarhetsarbetet
Här har det hänt mycket under de senaste åren på en massa olika sätt, och förväntningarna är höga från alla intressenter. Hållbarhetsarbetet ligger högt på AP2:s agenda. AP2 blev 2015 rankade som nr 11 i världen för hantering av klimatrisker. AP2 fokuserar på olika områden:
– Klimatfrågor
– Mångfald
– Transparens – att de portföljbolagen man investerar i är så öppna och tydliga som möjligt i alla olika frågor

AP2 har under de senaste åren tagi fram ett kvinnoindex, för att lyfta fram fakta kring andelen kvinnor i styrelser osv. Denna fråga driver man som ägare, inte politiskt.

De fyra AP-fonderna har tillsammans bildat Etikrådet, där man screenar allt utländskt aktieinnehav för att se om det finns bolag man behöver ha en dialog med kring dessa frågor. Lever de inte upp tillförväntningarna så utesluts dem.

Göteborg och Andra AP-fonden
65 peroner arbetar på kontoret i Göteborg och man är en attraktiv arbetsgivare. AP2 har ett nära samarbete med Göteborgs Universitet/ Handelshögskolan (Centrum för Finans) och Chalmers, bl a Senior Partner till HHG. AP2 har instiftat ett pris på Handels för den student som skriver den bästa uppsatsen som kombinerar finans med hållbarhet. AP2 är också sponsor av Göteborgs miljöpris

Andra AP-fondens vision: ”Förvaltning i världsklass”

Tusen tack Eva för en mycket intressant föreläsning!

Bilaga: Presentationen
Text: Sofia Dahlström
Foto: Sofia Dahlström