Ekonomicheferna. Köp av företag.

Nätverksträff

Värdet vid köp av företag.

Inledare var Svante Magnusson från ExitPartner.

Företagsköpen är normalt sett antingen inkråmsaffärer eller aktieöverlåtelser.

Många metoder finns för värdering, t ex
• beräkningar baserade på avkastning,
• jämförelser med
• andra liknande affärer,
• substansvärdering,
• likvidationsvärde, eller
• den sk mäklarmetoden då man räknar fram ett tal baserat på ett tänkt EBIT
kommande tre år, och väger åren framåt med talen 3, 2 resp 1.

Sen finns enklare specialfall, där värderingen görs på enklare sätt: restauranger väljs ofta – för bra lägen – årsomsättningen x 4. För småföretag (med omsättning under 5 M) används ofta ett P/E tal mellan 3 och 5.

Sen måste varje fall ses i sitt speciella ljus. Det kan t ex finnas tillkommande övervärden
i likvida medel och lager (utöver vad som behövs för att driva verksamheten som en
’going concern’). Klara strukturer och rutiner och kvalitetssystem höjer värdet, liksom nöjd
och engagerad personal, nyckelpersoner med specifik kompetens, organisationer med delegerat ansvar.

För att beräkna fram normala kommande vinster måste man framför allt i mindre företag ofta justera kostnader uppåt, om t ex ägarens-VDns löneuttag har varit mindre än normalt för (neråt i det omvända fallet). Dessutom bör man se om det finns nytillkommande utgifter eller investeringsbehov under kommande år.

När man gör beräkningar framåt för att diskontera fram ett nuvärde av förväntad lönsamhet, så är förstås kalkylräntan en avgörande faktor: ju riskablare business, desto högre ränta; i ett stabilt bolag använder man kanske 12-13 % men kanske 20 % för ett mer riskutsatt.

Det finns en tendens att inte bara ägaren, utan även ägaren närstående personer -även om de är
proffs (t ex revisorer, egna bankkontakten)- övervärderar bolaget.

Och i nästan alla fall är det stor skillnad mellan säljarens och den presumtive köparens resp förväntningar på vad företaget är värt.

Detta och mera kom upp när vi diskuterade.

Henning Ericson