Ekonomichefsnätverket 16/10

Ulrika Lundh Eriksson, skatteexpert från PwC skulle inledningstala kring ämnet ’periodisering’.  Men hennes dragning var intressant, klar och distinkt och väckte många frågor, så hela mötet avlöpte kring hennes dragning och drog rejält över vår vanliga mötestid. Först något om skatteförändringar 2013, som förmodas komma upp i samband med höstens budgetproposition, t.ex:

  • sänkt bolagsskatt från 26 till 23 %
  • ränteavdragsbegränsning för att minska skattebortfall pga ’räntesnurror’; kostnader för extern finansiering kommer även fortsättningsvis att vara avdragsgilla, men koncerninterna ränteavdrag kommer knappast att godkännas; det finns undantagsfall t ex om bolaget i landet som får ränteintäkten har bolagsskattesatser som närmar sig de svenska; det finns alltså mycket starka skäl att se över finansieringsstrukturen om man ingår i en internationell bolagsstruktur.
  • möjligheter för privatpersoner att göra upp till 50% avdrag för satsningar man gör i groddföretag, under vissa förutsättningar

När det gäller periodisering gäller i princip ”god redovisningssed”.  Men Ulrika tog upp några fall som varit uppe i något slags rättsinstans, även om de högsta instanserna kanske inte hunnit med slutliga avgöranden:

  • Investeringsavdrag
  • Uppgradering av affärssystem (företaget ville dra av alla de inte enorma kostnaderna för uppgraderingen -konsultkostnader mm-  allt på en gång, men rätten sa’ att dessa kostnader måste behandlas som inventarier, dvs ett slags investering; ännu ej slutgiltigt avgjort)
  • Premier för pensionsförsäkringar
  • Återföring av negativ goodwill vid fastighetsförvärv
  • När kan koncernbidrag senast lämnas?
  • Vissa valutakursförluster

 

Henning Ericson