16maj

Årsmöte HHGA 2022

 

Välkommen till årsmöte med HHGA!

Kom och gör din röst hörd! Om du har några förslag på hur vi kan utveckla föreningen, så är du välkommen att skicka in dessa till styrelsen via Kristina på kristina.sandstrom@hhga.se, senast 16 april. Tacksam om du anmäler ditt deltagande, så att vi kan beställa rätt mängd mat och dryck.

Tid: måndagen den 16 maj klockan 17:00-19:00
Plats: Vingasalen, våning 4, SEB, Östra Hamngatan 24, Göteborg
Lättare förtäring bjudes 17.00-17.30. Årsmötet börjar 17.30

 

Valnämndens protokoll

Personbeskrivningar nya ledamöter


Årsredovisningar och revisionsberättelser

Årsredovisning HHGA 2021

Revisionsberättelse HHGA 2021

Årsredovisning för Axel Adlerberts Minnesfond 2021

Revisionsberättelse för Axel Adlerberts Minnesfond 2021

Årsredovisning för Västra Kretsens Resestipendiefond 2021

Revisionsberättelse för Västra Kretsens Resestipendiefond 2021 

 

Motioner

Motion 1  Donation

Motion 2  Projektbudget

Motion 3  Redovisning av stipendier

Motion 4  Specificerad redovisning av intäkter och kostnader

Motion 5  Enkät och djupintervjuer

Motion 6  Ta fram matrikel

 

Propositioner

Proposition 1  Projekt The Next

 

Anmälan här! (endast medlemmar ej gäst)

 

Årsmötets dagordning

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2.  Val av två justeringsmän
 3.  Val av sekreterare
 4.  Årsmötets behöriga utlysande
 5.  Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsår
 6.  Revisionsberättelse för senaste räkenskapsår
 7.  Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel  alternativt behandling av förlust
 8.  Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9.  Årsavgift till föreningen för kommande kalenderår
 10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11.  Val av styrelseordförande och vice ordförande
 12.  Val av övriga styrelseledamöter
 13.  Anmälan av två styrelseledamöter utsedd av Handelshögskolans i Göteborg studentkår
 14.  Val av två revisorer och två suppleanter
 15.  Val av fyra ledamöter i valnämnd
 16.  Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild medlem skriftligen  anmält till styrelsen för behandling vid mötet senast en månad före årsmötet.

 

Ordförande och vice ordförande väljs för en mandattid om ett år.
Övriga ledamöter väljs för en mandattid om två. Studerandeledamot utses för en mandattid om ett år.