18maj

Årsmöte HHGA 2021

 

 

 

 

 

 

Välkommen till årsmöte med HHGA!

Pga rådande omständigheter håller vi även i år årsmötet digitalt. Ambitionen är att hålla mötet kort och koncist. De som anmält sig får en länk till mötet per mejl senast på morgonen den 18 maj. Val kommer att ske med ett fullmaktsförfarande. Vi återkommer med information om detta.

Tid: tisdagen den 18 maj klockan 17:00
Plats: Årsmötet genomförs digitalt på Teams.

 

Val av styrelseledamöter. Valnämndens förslag.
Valnämndens protokoll 

 

Årsredovisningar
– Årsredovisning HHGA 2020 
– Revisionsberättelse HHGA 2020


– Årsredovisning Axel Adlerberts Minnesfond 2020
– Revisionsberättelse Axel Adlerberts Minnesfond 2020


– Årsredovisning Västra Kretsens Resestipendiefond 2020
– Revisionsberättelse Västra Kretsens Resestipendiefond 2020

 

Motioner

Motion a) Redovisning av kostnader och intäkter

Motion b) Översyn av stadgar

Motion c) Eget rum, anslagstavla och TV-monitor på Handelshögskolan, samt ny samlingslokal för medlemmarna.

Motion d) En mindre skrift med titeln Handelsgestalter.

Motion e) Historiedokumenten om Västra Kretsen av Svenska Civilekonomföreningen samt Handels Vänner tillgängliga på föreningens hemsida.

 

Anmälan här! (endast medlemmar ej gäst)

 

Årsmötets dagordning

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2.  Val av två justeringsmän
 3.  Val av sekreterare
 4.  Årsmötets behöriga utlysande
 5.  Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsår
 6.  Revisionsberättelse för senaste räkenskapsår
 7.  Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel  alternativt behandling av förlust
 8.  Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9.  Årsavgift till föreningen för kommande kalenderår
 10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11.  Val av styrelseordförande och vice ordförande
 12.  Val av övriga styrelseledamöter
 13.  Anmälan av två styrelseledamöter utsedd av Handelshögskolans i Göteborg studentkår
 14.  Val av två revisorer och två suppleanter
 15.  Val av fyra ledamöter i valnämnd
 16.  Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild medlem skriftligen  anmält till styrelsen för behandling vid mötet senast en månad före årsmötet.

 

Ordförande och vice ordförande väljs för en mandattid om ett år.
Övriga ledamöter väljs för en mandattid om två. Studerandeledamot utses för en
mandattid om ett år.