29maj

Årsmöte HHGA 2020

 

 

 

 

 

 

Välkommen till årsmöte med HHGA!

Pga rådande omständigheter kör vi i år årsmötet digitalt. Ambitionen är att hålla mötet kort och koncist. De som anmält sig får en länk till mötet per mejl någon dag innan mötet. Val kommer att ske med ett fullmaktsförfarande. Vi återkommer med information om detta.

Tid: Fredagen den 29 maj klockan 14:00
Plats: Årsmötet genomförs digitalt.

 

Val av styrelseledamöter. Valnämndens förslag.
Valnämndens protokoll

 

Årsredovisningar
– Årsredovisning HHGA 2019

– Årsredovisning Minnesfonden 2019
– Årsredovisning Resestipendiefonden 2019

 

Anmälan här! (endast medlemmar ej gäst)

 

Årsmötets dagordning

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2.  Val av två justeringsmän
 3.  Val av sekreterare
 4.  Årsmötets behöriga utlysande
 5.  Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsår
 6.  Revisionsberättelse för senaste räkenskapsår
 7.  Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel  alternativt behandling av förlust
 8.  Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9.  Årsavgift till föreningen för kommande kalenderår
 10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11.  Val av styrelseordförande och vice ordförande
 12.  Val av övriga styrelseledamöter
 13.  Anmälan av två styrelseledamöter utsedd av Handelshögskolans i Göteborg studentkår
 14.  Val av två revisorer och två suppleanter
 15.  Val av fyra ledamöter i valnämnd
 16.  Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild medlem skriftligen  anmält till styrelsen för behandling vid mötet senast en månad före årsmötet.

 

Ordförande och vice ordförande väljs för en mandattid om ett år.
Övriga ledamöter väljs för en mandattid om två år varvid halva
antalet ledamöter står för omval. Studerandeledamot utses för en
mandattid om ett år.