15maj

Årsmöte HHGA 2019

 

 

 

 

 

 

Kom och gör din röst hörd! Om du har några förslag på hur vi kan utveckla föreningen, så är du välkommen att skicka in dessa till styrelsen via Kristina på kristina.sandstrom@hhga.se, senast 15 april.

Tid: Onsdagen den 15 maj klockan 17.30.
Lättare förtäring bjudes 17.00-17.30. Årsmötet börjar 17.30.
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1, våning 4, sal B44 (Hiss B).
Pris: Fritt inkl. förtäring.

 

 

 

 

Anmälan här ! (endast medlemmar ej gäst)

 

Årsmötets dagordning

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2.  Val av två justeringsmän
 3.  Val av sekreterare
 4.  Årsmötets behöriga utlysande
 5.  Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsår
 6.  Revisionsberättelse för senaste räkenskapsår
 7.  Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel  alternativt behandling av förlust
 8.  Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9.  Årsavgift till föreningen för kommande kalenderår
 10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11.  Val av styrelseordförande och vice ordförande
 12.  Val av övriga styrelseledamöter
 13.  Anmälan av två styrelseledamöter utsedd av Handelshögskolans i Göteborg studentkår
 14.  Val av två revisorer och två suppleanter
 15.  Val av fyra ledamöter i valnämnd
 16.  Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild medlem skriftligen  anmält till styrelsen för behandling vid mötet senast en månad före årsmötet.

 

Ordförande och vice ordförande väljs för en mandattid om ett år.
Övriga ledamöter väljs för en mandattid om två år varvid halva
antalet ledamöter står för omval. Studerandeledamot utses för en
mandattid om ett år.