24maj

Årsmöte 2017

Årsmöte på SEB!

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen att lyssna till Lars Millberg, Head of Digital Banking, SEB. Om hur digitaliseringen påverkar oss alla och vad som händer med bankerna i digitaliseringens framtid.

Tid: Onsdagen den 24 maj klockan 17.00. (Lättare förtäring bjudes på 16.30-17.00)
Efter föredraget avhålles årsmöte 17.30.
Plats: SEB på Östra Hamngatan 24, vån 4 (receptionen). Lokal Vingasalen.
Pris: Fritt inkl. förtäring.

 

 

 

 

Årsavgiften 2018 föreslås oförändrad till 300 kr/år.

Anmälan här (endast medlemmar ej gäst)

 

Årsmötets dagordning

 1.  Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2.  Val av två justeringsmän
 3.  Val av sekreterare
 4.  Årsmötets behöriga utlysande
 5.  Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsår
 6.  Revisionsberättelse för senaste räkenskapsår
 7.  Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel  alternativt behandling av förlust
 8.  Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 9.  Årsavgift till föreningen för kommande kalenderår
 10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11.  Val av styrelseordförande och vice ordförande
 12.  Val av övriga styrelseledamöter
 13.  Anmälan av två styrelseledamöter utsedd av Handelshögskolans i Göteborg studentkår
 14.  Val av två revisorer och två suppleanter
 15.  Val av fyra ledamöter i valnämnd
 16.  Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild medlem skriftligen  anmält till styrelsen för behandling vid mötet senast en månad före årsmötet.

 

Ordförande och vice ordförande väljs för en mandattid om ett år.
Övriga ledamöter väljs för en mandattid om två år varvid halva
antalet ledamöter står för omval. Studerandeledamot utses för en
mandattid om ett år.