15 Maj

Årsmöte HHGA 2018

 

 

 

 

 

 

Tid: Tisdagen den 15 maj klockan 17.30.
Lättare förtäring bjudes 17.00-17.30. Årsmötet börjar 17.30.
Plats: Handelshögskolan, Vasagatan 1, våning 4, sal B44 (Hiss B).
Pris: Fritt inkl. förtäring.

Anmälan här (endast medlemmar ej gäst)

Årsmötets dagordning Val av ordförande att leda förhandlingarna

 1.  Val av två justeringsmän
 2.  Val av sekreterare
 3.  Årsmötets behöriga utlysande
 4.  Styrelsens årsredovisning för senaste räkenskapsår
 5.  Revisionsberättelse för senaste räkenskapsår
 6.  Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel  alternativt behandling av förlust
 7.  Ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 8.  Årsavgift till föreningen för kommande kalenderår
 9.  Fastställande av antalet styrelseledamöter
 10.  Val av styrelseordförande och vice ordförande
 11.  Val av övriga styrelseledamöter
 12.  Anmälan av två styrelseledamöter utsedd av Handelshögskolans i Göteborg studentkår
 13.  Val av två revisorer och två suppleanter
 14.  Val av fyra ledamöter i valnämnd
 15.  Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller enskild medlem skriftligen  anmält till styrelsen för behandling vid mötet senast en månad före årsmötet.

 

Ordförande och vice ordförande väljs för en mandattid om ett år.
Övriga ledamöter väljs för en mandattid om två år varvid halva
antalet ledamöter står för omval. Studerandeledamot utses för en
mandattid om ett år.